dr n. med. Janusz Orzechowski
specjalista chirurg
Wrocław (dolnosląskie)


Artykuły i pubilikacjeEVLT laserowy zabieg żylaków - informacja szczegółowa i zgoda na zabieg

Imię i nazwisko Pacjenta:……………………………..

PESEL/Data urodzenia:…...............................

Formularz opracowany przez Zespół pod kierunkiem Prof. dr hab. med. Piotra Andziaka

 

Wewnątrznaczyniowe zamknięcie żyły odpiszczelowej laserem

 

Opis choroby będącej powodem zgłoszenia się pacjenta

 

Stwierdzono u Pana/Pani żylaki kończyn dolnych oraz niewydolność zastawek w głównej

żyle    powierzchownej kończyny dolnej – żyle odpiszczelowej. Żylakami nazywamy

trwałe   , ograniczone rozszerzenia żył powierzchownych, które przyjmują postać

widocznych pod skórą balonowatych uwypukleń. Żylaki kończyn dolnych należą

do najbardziej rozpowszechnionych chorób wśród dorosłych. Ocenia się, że żylakami

kończyn dolnych jest dotkniętych 20-50% dorosłej populacji.

Przyczyny powstawania żylaków kończyn dolnych nie zostały do końca wyjaśnione.

Przyjmuje się, że etiopatogeneza żylaków jest wieloczynnikowa a najważniejszą rolę

w ich powstawaniu i powiększaniu się odgrywa niewydolność zastawek żylnych oraz

wrodzone lub nabyte osłabienie ściany żył, wywołane zmniejszeniem ilości elementów

podporowych. Żylaki powstają w wyniku zaburzenia równowagi między ciśnieniem krwi

jakie panuje w żyłach powierzchownych a wytrzymałością ich ściany. Powstawaniu

i powiększaniu się żylaków sprzyja długotrwałe przebywanie w pozycji stojącej lub   

siedzącej, przebyta zakrzepica żył powierzchownych i/lub głębokich, liczne ciąże,   

podeszły wiek, zaparcia, uporczywy kaszel, otyłość. Niewielkie żylaki w początkowym

okresie choroby nie wywołują żadnych dolegliwości a chorzy zgłaszają się do chirurga

z powodów estetycznych. W miarę postępu choroby pojawiają się: uczucie ciężkości

i zmęczenia nóg, obrzęki stóp i goleni, bóle kończyn, przebarwienia skóry i owrzodzenia

w okolicy getrowej. Następstwem nie leczonych żylaków kończyn dolnych jest zwykle

przewlekła niewydolność żylna mogąca doprowadzić do powstania znacznych obrzęków,

zmian troficznych i owrzodzeń żylnych. Stwierdzone u Pana/Pani żylaki kończyn dolnych

oraz niewydolność zastawek żyły odpiszczelowej i/lub odstrzałkowej są wskazaniem

do operacji. Operacyjne usunięcie żylaków należy do najskuteczniejszych metod

leczenia tej choroby.

 

Opis przebiegu proponowanej procedury medycznej lub operacji

Operacja żylaków kończyn dolnych ma na celu usunięcie poszerzonych patologicznie oraz

niewydolnych żył powierzchownych. Po zakwalifikowaniu do operacji konieczne jest

przeprowadzenie podstawowych badań. Rozległość operacji jest zależna od zaawansowania
zmian w układzie żył powierzchownych. Rozległość zmian w żyłach powierzchownych określa
się na podstawie badania ultrasonograficznego. Wynik tego badania decyduje o wyborze
metody leczenia żylaków. Oprócz badania ultrasonograficznego żył należy oznaczyć grupę
krwi, morfologię, parametry krzepnięcia. Operację laserową żylaków kończyn dolnych
wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Operacja będzie składała się z dwóch etapów.
W pierwszym po wykonaniu niewielkiego nacięcia na udzie i/lub goleni do niewydolnej żyły
odpiszczelowej zostanie wprowadzona sonda, przy pomocy której zostanie dokonane
wewnątrzżylne jej zamknięcie. Położenie sondy będzie kontrolowane za pomocą badania
ultrasonograficznego. Po prawidłowym umiejscowieniu sondy z kilku nakłuć podajemy wokół
żyły płyn znieczulający, który jednocześnie odsuwa od żyły otaczające tkanki i odbiera
nadmiar wytwarzanego ciepła. Następnie sonda zostanie połączona z urządzeniem, które
umożliwi
jej rozgrzanie energią światła lasera. Dalej będzie ona wolno wycofywana do miejsca jej
wprowadzenia a wytworzona energia cieplna spowoduje zamknięcie żyły odpiszczelowej.
Po zakończeniu tego etapu operacji zostaną usunięte największe żylaki. Żylaki usuwa się
przez nakłucia lub niewielkie nacięcia przy pomocy specjalnych narzędzi chirurgicznych tzw.
haczyków lub szydełek (miniflebektomia). Nakłucia te zwykle nie wymagają zakładania
szwów.
Operację kończy założenie opatrunku uciskowego, najczęściej w postaci specjalnej
pończochy uciskowej. Jeśli operację przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym, zwykle
chory może opuścić klinikę tego samego dnia. Po wyjściu z kliniki zalecamy:

- stosowanie pończochy przeciwżylakowej o I stopniu ucisku przez 4 tygodnie,

- kontrolę po 14 dniach celem zdjęcia ewentualnych szwów skórnych

- kontrolę po miesiącu celem badania USG Doppler i oceny skuteczności zabiegu.

 

Opis innych dostępnych metod leczenia

Żylaki kończyn dolnych mogą być leczone wieloma innymi sposobami.

Operacja klasyczna. Od opisanej powyżej różni się tym, że główne pnie żył powierzchownych – żyłę odpiszczelową i/lub odstrzałkową – usuwa się klasycznie, przy użyciu narzędzi chirurgicznych. Pozostałe etapy operacji przebiegają podobnie.

Leczenie obliteracyjne (skleroterapia). Metoda polega na wstrzykiwaniu do żylaków leków, których zadaniem jest trwałe ich zamknięcie (obliteracja). Wskazaniem do leczenia obliteracyjnego są teleangiektazje (pajączki), żyłki siatkowate i pojedyncze, niewielkie żylaki oraz żylaki nawrotowe po operacji.

Leczenie obliteracyjne pianą (skleroterapia pianą). Metoda polega na wstrzykiwaniu do żylaków leków w postaci piany (lek wymieszany z powietrzem), których celem jest trwałe ich zamknięcie. Tę metodę leczenia obliteracyjnego można stosować do zamykania żylaków i głównych pni żył powierzchownych (żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej). Obliterację głównych pni żył powierzchownych należy wykonywać pod kontrolą badania ultrasonograficznego.

Terapia uciskowa (kompresjoterapia). Jest to zachowawcza, fizykalna metoda leczenia żylaków kończyn dolnych. Polega na stosowaniu  podkolanówek, pończoch, rajstop lub opasek zapewniających stopniowany ucisk kończyny dolnej. Wyroby uciskowe muszą być dobrane indywidualnie do każdej kończyny i stosowane stale w ciągu dnia. Celem tej metody leczenia jest spowolnienie powiększania się żylaków kończyn dolnych i opóźnienie powstania zaawansowanej postaci przewlekłej niewydolności żylnej a nie zlikwidowanie żylaków. Wskazaniem do stosowania

tej metody leczenia są żylaki kończyn dolnych w każdym stopniu zaawansowania.

 

Opis powikłań standardowych związanych z proponowaną procedurą medyczną lub operacją

Operacja żylaków kończyn dolnych może wiązać się z wystąpieniem wymienionych poniżej powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych (wczesnych i późnych):

- zakrzepicą żył głębokich. Objawy zakrzepicy żył głębokich to obrzęk i ból kończyny. Zakrzepica żył głębokich może być powikłana zatorowością płucną. Objawami zatorowości płucnej mogą być nagła duszność, ból w klatce piersiowej, krwioplucie, spadek ciśnienia tętniczego krwi, przyśpieszenie czynności serca, utrata przytomności, zatrzymanie akcji serca. Odsetek tych powikłań nie przekracza 1%.

- zakrzepica (zakrzepowe zapalenie) żył powierzchownych.

- uszkodzenia sąsiednich narządów (np. tętnicy udowej, żyły udowej, węzłów chłonnych). Ryzyko wzrasta przy znacznej otyłości, przy zaburzonych stosunkach anatomicznych, u chorych, którzy poprzednio przebyli zabiegi operacyjne w okolicy pachwinowej, u chorych po przebytych rozległych stanach zapalnych, urazach, napromienianiu tej okolicy.

- uszkodzeniem nerwów czuciowych w obrębie łydki. Jest powikłanie niegroźne, ale może być uciążliwe. Może prowadzić do przeczulicy lub niedoczulicy skóry w obrębie dalszej części goleni.

- oparzenia skóry na przebiegu żyły odpiszczelowej spowodowane wysoką temperaturą sondy

- powstaniem odczynu zapalnego skóry i tkanki podskórnej wzdłuż zobliterowanej żyły odpiszczelowej

- krwawienia śród i pooperacyjnego, przy których zachodzi konieczność transfuzji krwi;

- zaburzeń oddychania aż do niewydolności oddechowej wywołanej np. zatorowością płucną

- zakażenia rany pooperacyjnej. Może to prowadzić do przedłużonego gojenia, a czasem do powstawania ropni lub przetok w ranie pooperacyjnej. Może także być przyczyną krwotoków septycznych

- wyciek chłonki z rany pooperacyjnej. Może trwać długo, jest bardzo trudny do leczenia. Przedłuża gojenie się rany i opóźnia powrót do normalnej aktywności. Może sprzyjać zakażeniu rany pooperacyjnej.

- zakażenia wirusem zapalenia wątroby (tzw. żółtaczki zakaźnej);

- uszkodzeniem skóry przez środki dezynfekujące lub prąd elektryczny;

- powstaniem dużych, szpecących i przeszkadzających blizn, które mogą powstawać w przypadku skłonności osobniczych lub powikłań w procesie gojenia;

Większość w/w powikłań może wymagać kolejnych operacji, zmiany sposobu leczenia, przedłużenia jego okresu i może być także przyczyną śmierci.

 

Opis zwiększonego ryzyka powikłań w związku ze stanem zdrowia pacjenta

(Miejsce w formularzu do indywidualnego wypełnienia przez lekarza opiekującego się pacjentem)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opis prognozy pooperacyjnej i powikłań odległych

Operacja żylaków kończyn dolnych zapobiega rozwojowi przewlekłej niewydolności żylnej, w tym najgroźniejszemu powikłaniu, jakim jest owrzodzenie żylne goleni. Operacja nie jest leczeniem przyczynowym, dlatego po operacji mogą znowu pojawić się żylaki kończyn dolnych wywołane przez niewydolność innych żył, obecnie prawidłowych np. odstrzałkowej czy żył przeszywających. Do późnych powikłań należą także szpecące blizny pooperacyjne. Rozwijają się zwykle u osób, które mają skłonność do zaburzonego gojenia ran w wytwarzaniem bliznowca.

 

Opis możliwych następstw rezygnacji z proponowanego leczenia

Rezygnacja z operacyjnego leczenia żylaków kończyn dolnych może doprowadzić do stopniowego rozwoju przewlekłej niewydolności żylnej. Objawami przewlekłej niewydolności żylnej są: obrzęki, ból kończyny, zamiany troficzne w dalszej części goleni, owrzodzenie żylne. Obecność żylaków sprzyja także powstawaniu zakrzepicy żył powierzchownych.

Oświadczenie pacjenta

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem/łam* się z treścią niniejszego formularza oraz zostałem/łam* poinformowany/na* przez ................................... o proponowanym rodzaju leczenia.

Oświadczam, iż miałem/łam* możliwość zadawania pytań dotyczących proponowanego leczenia i otrzymałem/łam* na nie odpowiedź. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące proponowanego leczenia prosimy o ich wpisanie poniżej:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko Pacjenta:……………………………..PESEL/Data urodzenia:…...............................

Formularz opracowany przez Zespół pod kierunkiem Prof. dr hab. med. Piotra Andziaka


Lek-Med.pl - strony dla lekarzy 2019 © - | start | o mnie | zakres usług | referencje | galeria zdjęć | kontakt | polityka prywatności